தமிழ்ப் பொழில்

✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤ ✤✤✤
✤✤தமிழ்ப்  பொழில்  இதழ்கள்✤✤
✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤ ✤✤✤

கரந்தைத்  தமிழ்ச் சங்கம், கரந்தை, தஞ்சை  வெளியிட்ட தமிழ்ப் பொழில் இலக்கிய இதழ்களின் இணையக்  குறிப்பு நிரல்

தொகுப்பு: முனைவர். தேமொழி, ஜூலை - 2017
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை வெளியீடு

மின்னூல் வெளியீட்டுக்கு உதவிய ...
திரு. கரந்தை ஜெயக்குமார் - கரந்தைத் தமிழ்ச்  சங்கத்தின் தமிழ்ப் பொழில் பதிப்பாசிரியர் குழு உறுப்பினர் அவர்களுக்கும்

மின்னாக்கம் செய்து உதவிய திரு. பொள்ளாச்சி நசன் அவர்களுக்கும் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையின் நன்றி. 

சுமார் அரைநூற்றாண்டு காலவரையிற்குட்பட்ட தமிழ்ப்பொழில் இதழ்கள் (ஏப்ரல் - 1925 முதல், மார்ச் - 1979 வரையிலான 515 இதழ்களை)
கூகுள் புக் தளம் வழியாகப் பெறலாம் 

(கொடுக்கப்பட்ட சுட்டிகளில் பிழை ஏதும் இருப்பின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்)


✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤ ✤✤✤

எண்துணர் - 1மாதம் ஆண்டுசுட்டி 
1.தமிழ்ப் பொழில் (1/1) ஏப்ரல்1925-https://books.google.com/books/about?id=H_DNDgAAQBAJ 
2.தமிழ்ப் பொழில் (1/2) மே 1925-https://books.google.com/books/about?id=nfXNDgAAQBAJ 
3.தமிழ்ப் பொழில் (1/3) ஜூன் 1925-https://books.google.com/books/about?id=hPnNDgAAQBAJ 
4.தமிழ்ப் பொழில் (1/4) ஜூலை 1925-https://books.google.com/books/about?id=__3NDgAAQBAJ 
5.தமிழ்ப் பொழில் (1/5) ஆகஸ்ட்1925-https://books.google.com/books/about?id=VQLODgAAQBAJ 
6.தமிழ்ப் பொழில் (1/6) செப்டம்பர் 1925-https://books.google.com/books/about?id=7APODgAAQBAJ 
7.தமிழ்ப் பொழில் (1/7) அக்டோபர்1925-https://books.google.com/books/about?id=PAbODgAAQBAJ 
8.தமிழ்ப் பொழில் (1/8) நவம்பர்1925-https://books.google.com/books/about?id=0wfODgAAQBAJ 
9.தமிழ்ப் பொழில் (1/9) டிசம்பர் 1925-https://books.google.com/books/about?id=-wjODgAAQBAJ 
10.தமிழ்ப் பொழில் (1/10) ஜனவரி1926-https://books.google.com/books/about?id=zh7ODgAAQBAJ 
11.தமிழ்ப் பொழில் (1/11&12) மார்ச் 1926-https://books.google.com/books/about?id=9h_ODgAAQBAJ 
துணர் - 2
12.தமிழ்ப் பொழில் (2/1&2) அக்டோபர்1926-https://books.google.com/books/about?id=AaLPDgAAQBAJ 
13.தமிழ்ப் பொழில் (2/3&4) நவம்பர்1926-https://books.google.com/books/about?id=cKLPDgAAQBAJ 
14.தமிழ்ப் பொழில் (2/5&6) டிசம்பர் 1926-https://books.google.com/books/about?id=uqLPDgAAQBAJ 
15.தமிழ்ப் பொழில் (2/7&8) ஜனவரி1927-https://books.google.com/books/about?id=B6TPDgAAQBAJ 
16.தமிழ்ப் பொழில் (2/9&10&11&12) மார்ச் 1927-https://books.google.com/books/about?id=CqXPDgAAQBAJ 
துணர் - 3
17.தமிழ்ப் பொழில் (3/1) ஏப்ரல்1927-https://books.google.com/books/about?id=ZFDaDgAAQBAJ 
18.தமிழ்ப் பொழில் (3/2&3) ஜூன் 1927-https://books.google.com/books/about?id=01DaDgAAQBAJ 
19.தமிழ்ப் பொழில் (3/4&5) ஆகஸ்ட்1927-https://books.google.com/books/about?id=Z1HaDgAAQBAJ 
20.தமிழ்ப் பொழில் (3/6&7&8) நவம்பர்1927-https://books.google.com/books/about?id=1lHaDgAAQBAJ 
21.தமிழ்ப் பொழில் (3/9&10&11&12) மார்ச் 1928-https://books.google.com/books/about?id=-1HaDgAAQBAJ 
துணர் - 4
22.தமிழ்ப் பொழில் (4/1&2) மே 1928-https://books.google.com/books/about?id=DcfaDgAAQBAJ 
23.தமிழ்ப் பொழில் (4/3&4) ஜூலை 1928-https://books.google.com/books/about?id=fMfaDgAAQBAJ 
24.தமிழ்ப் பொழில் (4/5&6) செப்டம்பர் 1928-https://books.google.com/books/about?id=68faDgAAQBAJ 
25.தமிழ்ப் பொழில் (4/7&8&9) டிசம்பர் 1928-https://books.google.com/books/about?id=OMnaDgAAQBAJ 
26.தமிழ்ப் பொழில் (4/10&11&12) மார்ச் 1929-https://books.google.com/books/about?id=gsnaDgAAQBAJ 
துணர் - 5
27.தமிழ்ப் பொழில் (5/1) ஏப்ரல்1929-https://books.google.com/books/about?id=iITbDgAAQBAJ 
28.தமிழ்ப் பொழில் (5/2) மே 1929-https://books.google.com/books/about?id=94TbDgAAQBAJ 
29.தமிழ்ப் பொழில் (5/3) ஜூன் 1929-https://books.google.com/books/about?id=HIXbDgAAQBAJ 
30.தமிழ்ப் பொழில் (5/4) ஜூலை 1929-https://books.google.com/books/about?id=QYXbDgAAQBAJ 
31.தமிழ்ப் பொழில் (5/5) ஆகஸ்ட்1929-https://books.google.com/books/about?id=ZoXbDgAAQBAJ 
32.தமிழ்ப் பொழில் (5/6) செப்டம்பர் 1929-https://books.google.com/books/about?id=i4XbDgAAQBAJ 
33.தமிழ்ப் பொழில் (5/7&8) நவம்பர்1929-https://books.google.com/books/about?id=sIXbDgAAQBAJ 
34.தமிழ்ப் பொழில் (5/9&10) ஜனவரி1930-https://books.google.com/books/about?id=1YXbDgAAQBAJ 
35.தமிழ்ப் பொழில் (5/11&12) மார்ச் 1930-https://books.google.com/books/about?id=H4bbDgAAQBAJ 
துணர் - 6
36.தமிழ்ப் பொழில் (6/1&2) மே 1930-https://books.google.com/books/about?id=WdfbDgAAQBAJ 
37.தமிழ்ப் பொழில் (6/3&4&5) ஆகஸ்ட்1930-https://books.google.com/books/about?id=YtrbDgAAQBAJ 
38.தமிழ்ப் பொழில் (6/6&7&8) நவம்பர்1930-https://books.google.com/books/about?id=h9rbDgAAQBAJ 
39.தமிழ்ப் பொழில் (6/9) டிசம்பர் 1930-https://books.google.com/books/about?id=ZdvbDgAAQBAJ 
40.தமிழ்ப் பொழில் (6/10) ஜனவரி1931-https://books.google.com/books/about?id=itvbDgAAQBAJ 
41.தமிழ்ப் பொழில் (6/11&12) மார்ச் 1931-https://books.google.com/books/about?id=r9vbDgAAQBAJ 
துணர் - 7
42.தமிழ்ப் பொழில் (7/1) ஏப்ரல்1931-https://books.google.com/books/about?id=JffbDgAAQBAJ 
43.தமிழ்ப் பொழில் (7/2&3) ஜூன் 1931-https://books.google.com/books/about?id=lPfbDgAAQBAJ 
44.தமிழ்ப் பொழில் (7/4) ஜூலை 1931-https://books.google.com/books/about?id=uffbDgAAQBAJ 
45.தமிழ்ப் பொழில் (7/5) ஆகஸ்ட்1931-https://books.google.com/books/about?id=A_jbDgAAQBAJ 
46.தமிழ்ப் பொழில் (7/6) செப்டம்பர் 1931-https://books.google.com/books/about?id=TfjbDgAAQBAJ 
47.தமிழ்ப் பொழில் (7/7) அக்டோபர்1931-https://books.google.com/books/about?id=vPjbDgAAQBAJ 
48.தமிழ்ப் பொழில் (7/8) நவம்பர்1931-https://books.google.com/books/about?id=dfnbDgAAQBAJ 
49.தமிழ்ப் பொழில் (7/9) டிசம்பர் 1931-https://books.google.com/books/about?id=ePrbDgAAQBAJ 
50.தமிழ்ப் பொழில் (7/10) ஜனவரி1932-https://books.google.com/books/about?id=e_vbDgAAQBAJ 
51.தமிழ்ப் பொழில் (7/11) பிப்ரவரி1932-https://books.google.com/books/about?id=D_zbDgAAQBAJ 
52.தமிழ்ப் பொழில் (7/12) மார்ச் 1932-https://books.google.com/books/about?id=yPzbDgAAQBAJ 
துணர் - 8
53.தமிழ்ப் பொழில் (8/1&2) மே 1932-https://books.google.com/books/about?id=l2fcDgAAQBAJ 
54.தமிழ்ப் பொழில் (8/3) ஜூன் 1932-https://books.google.com/books/about?id=BmjcDgAAQBAJ 
55.தமிழ்ப் பொழில் (8/4) ஜூலை 1932-https://books.google.com/books/about?id=5GjcDgAAQBAJ 
56.தமிழ்ப் பொழில் (8/5) ஆகஸ்ட்1932-https://books.google.com/books/about?id=eGncDgAAQBAJ 
57.தமிழ்ப் பொழில் (8/6) செப்டம்பர் 1932-https://books.google.com/books/about?id=DGrcDgAAQBAJ 
58.தமிழ்ப் பொழில் (8/7) அக்டோபர்1932-https://books.google.com/books/about?id=MWrcDgAAQBAJ 
59.தமிழ்ப் பொழில் (8/8) நவம்பர்1932-https://books.google.com/books/about?id=e2rcDgAAQBAJ 
60.தமிழ்ப் பொழில் (8/9) டிசம்பர் 1932-https://books.google.com/books/about?id=oGrcDgAAQBAJ 
61.தமிழ்ப் பொழில் (8/10) ஜனவரி1933-https://books.google.com/books/about?id=xWrcDgAAQBAJ 
62.தமிழ்ப் பொழில் (8/11) பிப்ரவரி1933-https://books.google.com/books/about?id=tXHcDgAAQBAJ 
63.தமிழ்ப் பொழில் (8/12) மார்ச் 1933-https://books.google.com/books/about?id=xHbcDgAAQBAJ 
துணர் - 9
64.தமிழ்ப் பொழில் (9/1) ஏப்ரல்1933-https://books.google.com/books/about?id=qPTgDgAAQBAJ 
65.தமிழ்ப் பொழில் (9/2) மே 1933-https://books.google.com/books/about?id=F_XgDgAAQBAJ 
66.தமிழ்ப் பொழில் (9/3) ஜூன் 1933-https://books.google.com/books/about?id=0PXgDgAAQBAJ 
67.தமிழ்ப் பொழில் (9/4) ஜூலை 1933-https://books.google.com/books/about?id=GvbgDgAAQBAJ 
68.தமிழ்ப் பொழில் (9/5) ஆகஸ்ட்1933-https://books.google.com/books/about?id=I_ngDgAAQBAJ 
69.தமிழ்ப் பொழில் (9/6) செப்டம்பர் 1933-https://books.google.com/books/about?id=JvrgDgAAQBAJ 
70.தமிழ்ப் பொழில் (9/7) அக்டோபர்1933-https://books.google.com/books/about?id=of7gDgAAQBAJ 
71.தமிழ்ப் பொழில் (9/8) நவம்பர்1933-https://books.google.com/books/about?id=yf_gDgAAQBAJ 
72.தமிழ்ப் பொழில் (9/9) டிசம்பர் 1933-https://books.google.com/books/about?id=OADhDgAAQBAJ 
73.தமிழ்ப் பொழில் (9/10) ஜனவரி1934-https://books.google.com/books/about?id=ggDhDgAAQBAJ 
74.தமிழ்ப் பொழில் (9/11) பிப்ரவரி1934-https://books.google.com/books/about?id=9AHhDgAAQBAJ 
75.தமிழ்ப் பொழில் (9/12) மார்ச் 1934-https://books.google.com/books/about?id=PgLhDgAAQBAJ 
துணர் - 10
76.தமிழ்ப் பொழில் (10/1) ஏப்ரல்1934-https://books.google.com/books/about?id=sLsjDwAAQBAJ 
77.தமிழ்ப் பொழில் (10/2) மே 1934-https://books.google.com/books/about?id=vLsjDwAAQBAJ 
78.தமிழ்ப் பொழில் (10/3) ஜூன் 1934-https://books.google.com/books/about?id=wrsjDwAAQBAJ 
79.தமிழ்ப் பொழில் (10/4) ஜூலை 1934-https://books.google.com/books/about?id=tLsjDwAAQBAJ 
80.தமிழ்ப் பொழில் (10/5) ஆகஸ்ட்1934-https://books.google.com/books/about?id=2LsjDwAAQBAJ 
81.தமிழ்ப் பொழில் (10/6) செப்டம்பர் 1934-https://books.google.com/books/about?id=srsjDwAAQBAJ 
82.தமிழ்ப் பொழில் (10/7) அக்டோபர்1934-https://books.google.com/books/about?id=trsjDwAAQBAJ 
83.தமிழ்ப் பொழில் (10/8) நவம்பர்1934-https://books.google.com/books/about?id=orsjDwAAQBAJ 
84.தமிழ்ப் பொழில் (10/9) டிசம்பர் 1934-https://books.google.com/books/about?id=rLsjDwAAQBAJ 
85.தமிழ்ப் பொழில் (10/10) ஜனவரி1935-https://books.google.com/books/about?id=qLsjDwAAQBAJ 
86.தமிழ்ப் பொழில் (10/11) பிப்ரவரி1935-https://books.google.com/books/about?id=2rsjDwAAQBAJ 
87.தமிழ்ப் பொழில் (10/12) மார்ச் 1935-https://books.google.com/books/about?id=xrsjDwAAQBAJ 
துணர் - 11
88.தமிழ்ப் பொழில் (11/1) ஏப்ரல்1935-https://books.google.com/books/about?id=rrsjDwAAQBAJ 
89.தமிழ்ப் பொழில் (11/2) மே 1935-https://books.google.com/books/about?id=uLsjDwAAQBAJ 
90.தமிழ்ப் பொழில் (11/3) ஜூன் 1935-https://books.google.com/books/about?id=ursjDwAAQBAJ 
91.தமிழ்ப் பொழில் (11/4) ஜூலை 1935-https://books.google.com/books/about?id=zLsjDwAAQBAJ 
92.தமிழ்ப் பொழில் (11/5) ஆகஸ்ட்1935-https://books.google.com/books/about?id=yrsjDwAAQBAJ 
93.தமிழ்ப் பொழில் (11/6) செப்டம்பர் 1935-https://books.google.com/books/about?id=0rsjDwAAQBAJ 
94.தமிழ்ப் பொழில் (11/7) அக்டோபர்1935-https://books.google.com/books/about?id=xLsjDwAAQBAJ 
95.தமிழ்ப் பொழில் (11/8) நவம்பர்1935-https://books.google.com/books/about?id=1LsjDwAAQBAJ 
96.தமிழ்ப் பொழில் (11/9) டிசம்பர் 1935-https://books.google.com/books/about?id=1rsjDwAAQBAJ 
97.தமிழ்ப் பொழில் (11/10) ஜனவரி1936-https://books.google.com/books/about?id=5LsjDwAAQBAJ 
98.தமிழ்ப் பொழில் (11/11) பிப்ரவரி1936-https://books.google.com/books/about?id=wLsjDwAAQBAJ 
99.தமிழ்ப் பொழில் (11/12) மார்ச் 1936-https://books.google.com/books/about?id=5rsjDwAAQBAJ 
துணர் - 12
100.தமிழ்ப் பொழில் (12/1) ஏப்ரல்1936-https://books.google.com/books/about?id=jUQkDwAAQBAJ 
101.தமிழ்ப் பொழில் (12/2) மே 1936-https://books.google.com/books/about?id=k0QkDwAAQBAJ 
102.தமிழ்ப் பொழில் (12/3) ஜூன் 1936-https://books.google.com/books/about?id=lUQkDwAAQBAJ 
103.தமிழ்ப் பொழில் (12/4) ஜூலை 1936-https://books.google.com/books/about?id=mUQkDwAAQBAJ 
104.தமிழ்ப் பொழில் (12/5) ஆகஸ்ட்1936-https://books.google.com/books/about?id=m0QkDwAAQBAJ 
105.தமிழ்ப் பொழில் (12/6) செப்டம்பர் 1936-https://books.google.com/books/about?id=p0QkDwAAQBAJ 
106.தமிழ்ப் பொழில் (12/7) அக்டோபர்1936-https://books.google.com/books/about?id=r0QkDwAAQBAJ 
107.தமிழ்ப் பொழில் (12/8) நவம்பர்1936-https://books.google.com/books/about?id=tUQkDwAAQBAJ 
108.தமிழ்ப் பொழில் (12/9) டிசம்பர் 1936-https://books.google.com/books/about?id=u0QkDwAAQBAJ 
109.தமிழ்ப் பொழில் (12/10) ஜனவரி1937-https://books.google.com/books/about?id=w0QkDwAAQBAJ 
110.தமிழ்ப் பொழில் (12/11) பிப்ரவரி1937-https://books.google.com/books/about?id=yUQkDwAAQBAJ 
111.தமிழ்ப் பொழில் (12/12) மார்ச் 1937-https://books.google.com/books/about?id=MUUkDwAAQBAJ 
துணர் - 13
112.தமிழ்ப் பொழில் (13/1) ஏப்ரல்1937-https://books.google.com/books/about?id=J0YkDwAAQBAJ 
113.தமிழ்ப் பொழில் (13/2) மே 1937-https://books.google.com/books/about?id=K0YkDwAAQBAJ 
114.தமிழ்ப் பொழில் (13/3) ஜூன் 1937-https://books.google.com/books/about?id=c0YkDwAAQBAJ 
115.தமிழ்ப் பொழில் (13/4) ஜூலை 1937-https://books.google.com/books/about?id=d0YkDwAAQBAJ 
116.தமிழ்ப் பொழில் (13/5) ஆகஸ்ட்1937-https://books.google.com/books/about?id=eUYkDwAAQBAJ 
117.தமிழ்ப் பொழில் (13/6) செப்டம்பர் 1937-https://books.google.com/books/about?id=f0YkDwAAQBAJ 
118.தமிழ்ப் பொழில் (13/7) அக்டோபர்1937-https://books.google.com/books/about?id=gUYkDwAAQBAJ 
119.தமிழ்ப் பொழில் (13/8) நவம்பர்1937-https://books.google.com/books/about?id=g0YkDwAAQBAJ 
120.தமிழ்ப் பொழில் (13/9) டிசம்பர் 1937-https://books.google.com/books/about?id=h0YkDwAAQBAJ 
121.தமிழ்ப் பொழில் (13/10) ஜனவரி1938-https://books.google.com/books/about?id=i0YkDwAAQBAJ 
122.தமிழ்ப் பொழில் (13/11) பிப்ரவரி1938-https://books.google.com/books/about?id=k0YkDwAAQBAJ 
123.தமிழ்ப் பொழில் (13/12) மார்ச் 1938-https://books.google.com/books/about?id=l0YkDwAAQBAJ 
துணர் - 14
124.தமிழ்ப் பொழில் (14/1) ஏப்ரல்1938-https://books.google.com/books/about?id=mUYkDwAAQBAJ 
125.தமிழ்ப் பொழில் (14/2) மே 1938-https://books.google.com/books/about?id=n0YkDwAAQBAJ 
126.தமிழ்ப் பொழில் (14/3) ஜூன் 1938-https://books.google.com/books/about?id=pUYkDwAAQBAJ 
127.தமிழ்ப் பொழில் (14/4) ஜூலை 1938-https://books.google.com/books/about?id=rUYkDwAAQBAJ 
128.தமிழ்ப் பொழில் (14/5) ஆகஸ்ட்1938-https://books.google.com/books/about?id=r0YkDwAAQBAJ 
129.தமிழ்ப் பொழில் (14/6) செப்டம்பர் 1938-https://books.google.com/books/about?id=50YkDwAAQBAJ 
130.தமிழ்ப் பொழில் (14/7) அக்டோபர்1938-https://books.google.com/books/about?id=Q0ckDwAAQBAJ 
131.தமிழ்ப் பொழில் (14/8) நவம்பர்1938-https://books.google.com/books/about?id=_0gkDwAAQBAJ 
132.தமிழ்ப் பொழில் (14/9) டிசம்பர் 1938-https://books.google.com/books/about?id=-UkkDwAAQBAJ 
133.தமிழ்ப் பொழில் (14/10) ஜனவரி1939-https://books.google.com/books/about?id=JUokDwAAQBAJ 
134.தமிழ்ப் பொழில் (14/11) பிப்ரவரி1939-https://books.google.com/books/about?id=LUokDwAAQBAJ 
135.தமிழ்ப் பொழில் (14/12) மார்ச் 1939-https://books.google.com/books/about?id=NUokDwAAQBAJ 
துணர் - 15
136.தமிழ்ப் பொழில் (15/1) ஏப்ரல்1939-https://books.google.com/books/about?id=2IYlDwAAQBAJ 
137.தமிழ்ப் பொழில் (15/2) மே 1939-https://books.google.com/books/about?id=2oYlDwAAQBAJ 
138.தமிழ்ப் பொழில் (15/3) ஜூன் 1939-https://books.google.com/books/about?id=3IYlDwAAQBAJ 
139.தமிழ்ப் பொழில் (15/4) ஜூலை 1939-https://books.google.com/books/about?id=4IYlDwAAQBAJ 
140.தமிழ்ப் பொழில் (15/5) ஆகஸ்ட்1939-https://books.google.com/books/about?id=5IYlDwAAQBAJ 
141.தமிழ்ப் பொழில் (15/6) செப்டம்பர் 1939-https://books.google.com/books/about?id=5oYlDwAAQBAJ 
142.தமிழ்ப் பொழில் (15/7) அக்டோபர்1939-https://books.google.com/books/about?id=6IYlDwAAQBAJ 
143.தமிழ்ப் பொழில் (15/8) நவம்பர்1939-https://books.google.com/books/about?id=7IYlDwAAQBAJ 
144.தமிழ்ப் பொழில் (15/9) டிசம்பர் 1939-https://books.google.com/books/about?id=7oYlDwAAQBAJ 
145.தமிழ்ப் பொழில் (15/10) ஜனவரி1940-https://books.google.com/books/about?id=8IYlDwAAQBAJ 
146.தமிழ்ப் பொழில் (15/11) பிப்ரவரி1940-https://books.google.com/books/about?id=8oYlDwAAQBAJ 
147.தமிழ்ப் பொழில் (15/12) மார்ச் 1940-https://books.google.com/books/about?id=9IYlDwAAQBAJ 
துணர் - 16
148.தமிழ்ப் பொழில் (16/1) ஏப்ரல்1940-https://books.google.com/books/about?id=d4slDwAAQBAJ 
149.தமிழ்ப் பொழில் (16/2) மே 1940-https://books.google.com/books/about?id=e4slDwAAQBAJ 
150.தமிழ்ப் பொழில் (16/3) ஜூன் 1940-https://books.google.com/books/about?id=fYslDwAAQBAJ 
151.தமிழ்ப் பொழில் (16/4) ஜூலை 1940-https://books.google.com/books/about?id=f4slDwAAQBAJ 
152.தமிழ்ப் பொழில் (16/5) ஆகஸ்ட்1940-https://books.google.com/books/about?id=g4slDwAAQBAJ 
153.தமிழ்ப் பொழில் (16/6) செப்டம்பர் 1940-https://books.google.com/books/about?id=hYslDwAAQBAJ 
154.தமிழ்ப் பொழில் (16/7) அக்டோபர்1940-https://books.google.com/books/about?id=h4slDwAAQBAJ 
155.தமிழ்ப் பொழில் (16/8) நவம்பர்1940-https://books.google.com/books/about?id=iYslDwAAQBAJ 
156.தமிழ்ப் பொழில் (16/9) டிசம்பர் 1940-https://books.google.com/books/about?id=jYslDwAAQBAJ 
157.தமிழ்ப் பொழில் (16/10) ஜனவரி1941-https://books.google.com/books/about?id=k4slDwAAQBAJ 
158.தமிழ்ப் பொழில் (16/11) பிப்ரவரி1941-https://books.google.com/books/about?id=mYslDwAAQBAJ 
159.தமிழ்ப் பொழில் (16/12) மார்ச் 1941-https://books.google.com/books/about?id=n4slDwAAQBAJ 
துணர் - 17
160.தமிழ்ப் பொழில் (17/1) ஏப்ரல்1941-https://books.google.com/books/about?id=qYslDwAAQBAJ 
161.தமிழ்ப் பொழில் (17/2) மே 1941-https://books.google.com/books/about?id=s4slDwAAQBAJ 
162.தமிழ்ப் பொழில் (17/3) ஜூன் 1941-https://books.google.com/books/about?id=u4slDwAAQBAJ 
163.தமிழ்ப் பொழில் (17/4) ஜூலை 1941-https://books.google.com/books/about?id=w4slDwAAQBAJ 
164.தமிழ்ப் பொழில் (17/5) ஆகஸ்ட்1941-https://books.google.com/books/about?id=yYslDwAAQBAJ 
165.தமிழ்ப் பொழில் (17/6) செப்டம்பர் 1941-https://books.google.com/books/about?id=y4slDwAAQBAJ 
166.தமிழ்ப் பொழில் (17/7) அக்டோபர்1941-https://books.google.com/books/about?id=zYslDwAAQBAJ 
167.தமிழ்ப் பொழில் (17/8) நவம்பர்1941-https://books.google.com/books/about?id=z4slDwAAQBAJ 
168.தமிழ்ப் பொழில் (17/9) டிசம்பர் 1941-https://books.google.com/books/about?id=0YslDwAAQBAJ 
169.தமிழ்ப் பொழில் (17/10) ஜனவரி1942-https://books.google.com/books/about?id=1YslDwAAQBAJ 
170.தமிழ்ப் பொழில் (17/11) பிப்ரவரி1942-https://books.google.com/books/about?id=14slDwAAQBAJ 
171.தமிழ்ப் பொழில் (17/12) மார்ச் 1942-https://books.google.com/books/about?id=2YslDwAAQBAJ 
துணர் - 18
172.தமிழ்ப் பொழில் (18/1) ஏப்ரல்1942-https://books.google.com/books/about?id=09AmDwAAQBAJ 
173.தமிழ்ப் பொழில் (18/2) மே 1942-https://books.google.com/books/about?id=3tAmDwAAQBAJ 
174.தமிழ்ப் பொழில் (18/3) ஜூன் 1942-https://books.google.com/books/about?id=5NAmDwAAQBAJ 
175.தமிழ்ப் பொழில் (18/4) ஜூலை 1942-https://books.google.com/books/about?id=6NAmDwAAQBAJ 
176.தமிழ்ப் பொழில் (18/5) ஆகஸ்ட்1942-https://books.google.com/books/about?id=7tAmDwAAQBAJ 
177.தமிழ்ப் பொழில் (18/6) செப்டம்பர் 1942-https://books.google.com/books/about?id=9tAmDwAAQBAJ 
178.தமிழ்ப் பொழில் (18/7) அக்டோபர்1942-https://books.google.com/books/about?id=-tAmDwAAQBAJ 
179.தமிழ்ப் பொழில் (18/8) நவம்பர்1942-https://books.google.com/books/about?id=ANEmDwAAQBAJ 
180.தமிழ்ப் பொழில் (18/9) டிசம்பர் 1942-https://books.google.com/books/about?id=BNEmDwAAQBAJ 
181.தமிழ்ப் பொழில் (18/10) ஜனவரி1943-https://books.google.com/books/about?id=CNEmDwAAQBAJ 
182.தமிழ்ப் பொழில் (18/11) பிப்ரவரி1943-https://books.google.com/books/about?id=FNEmDwAAQBAJ 
183.தமிழ்ப் பொழில் (18/12) மார்ச் 1943-https://books.google.com/books/about?id=HNEmDwAAQBAJ 
துணர் - 19
184.தமிழ்ப் பொழில் (19/1) ஏப்ரல்1943-https://books.google.com/books/about?id=JNEmDwAAQBAJ 
185.தமிழ்ப் பொழில் (19/2) மே 1943-https://books.google.com/books/about?id=KNEmDwAAQBAJ 
186.தமிழ்ப் பொழில் (19/3) ஜூன் 1943-https://books.google.com/books/about?id=MNEmDwAAQBAJ 
187.தமிழ்ப் பொழில் (19/4) ஜூலை 1943-https://books.google.com/books/about?id=ONEmDwAAQBAJ 
188.தமிழ்ப் பொழில் (19/5) ஆகஸ்ட்1943-https://books.google.com/books/about?id=PtEmDwAAQBAJ 
189.தமிழ்ப் பொழில் (19/6) செப்டம்பர் 1943-https://books.google.com/books/about?id=QNEmDwAAQBAJ 
190.தமிழ்ப் பொழில் (19/7) அக்டோபர்1943-https://books.google.com/books/about?id=2N4mDwAAQBAJ 
191.தமிழ்ப் பொழில் (19/8) நவம்பர்1943-https://books.google.com/books/about?id=F-cmDwAAQBAJ 
192.தமிழ்ப் பொழில் (19/9) டிசம்பர் 1943-https://books.google.com/books/about?id=G-cmDwAAQBAJ 
193.தமிழ்ப் பொழில் (19/10) ஜனவரி1944-https://books.google.com/books/about?id=H-cmDwAAQBAJ 
194.தமிழ்ப் பொழில் (19/11) பிப்ரவரி1944-https://books.google.com/books/about?id=I-cmDwAAQBAJ 
195.தமிழ்ப் பொழில் (19/12) மார்ச் 1944-https://books.google.com/books/about?id=J-cmDwAAQBAJ 
துணர் - 20
196.தமிழ்ப் பொழில் (20/1) ஏப்ரல்1944-https://books.google.com/books/about?id=NecmDwAAQBAJ 
197.தமிழ்ப் பொழில் (20/2) மே 1944-https://books.google.com/books/about?id=PecmDwAAQBAJ 
198.தமிழ்ப் பொழில் (20/3) ஜூன் 1944-https://books.google.com/books/about?id=QecmDwAAQBAJ 
199.தமிழ்ப் பொழில் (20/4) ஜூலை 1944-https://books.google.com/books/about?id=R-cmDwAAQBAJ 
200.தமிழ்ப் பொழில் (20/5) ஆகஸ்ட்1944-https://books.google.com/books/about?id=TecmDwAAQBAJ 
201.தமிழ்ப் பொழில் (20/6) செப்டம்பர் 1944-https://books.google.com/books/about?id=T-cmDwAAQBAJ 
202.தமிழ்ப் பொழில் (20/7) அக்டோபர்1944-https://books.google.com/books/about?id=j-cmDwAAQBAJ 
203.தமிழ்ப் பொழில் (20/8) நவம்பர்1944-https://books.google.com/books/about?id=vecmDwAAQBAJ 
204.தமிழ்ப் பொழில் (20/9) டிசம்பர் 1944-https://books.google.com/books/about?id=z-cmDwAAQBAJ 
205.தமிழ்ப் பொழில் (20/10) ஜனவரி1945-https://books.google.com/books/about?id=1ecmDwAAQBAJ 
206.தமிழ்ப் பொழில் (20/11) பிப்ரவரி1945-https://books.google.com/books/about?id=2-cmDwAAQBAJ 
207.தமிழ்ப் பொழில் (20/12) மார்ச் 1945-https://books.google.com/books/about?id=4ecmDwAAQBAJ 
துணர் - 21
208.தமிழ்ப் பொழில் (21/1) ஏப்ரல்1945-https://books.google.com/books/about?id=44AnDwAAQBAJ 
209.தமிழ்ப் பொழில் (21/2) மே 1945-https://books.google.com/books/about?id=64AnDwAAQBAJ 
210.தமிழ்ப் பொழில் (21/3) ஜூன் 1945-https://books.google.com/books/about?id=74AnDwAAQBAJ 
211.தமிழ்ப் பொழில் (21/4) ஜூலை 1945-https://books.google.com/books/about?id=84AnDwAAQBAJ 
212.தமிழ்ப் பொழில் (21/5) ஆகஸ்ட்1945-https://books.google.com/books/about?id=94AnDwAAQBAJ 
213.தமிழ்ப் பொழில் (21/6) செப்டம்பர் 1945-https://books.google.com/books/about?id=-YAnDwAAQBAJ 
214.தமிழ்ப் பொழில் (21/7) அக்டோபர்1945-https://books.google.com/books/about?id=_4AnDwAAQBAJ 
215.தமிழ்ப் பொழில் (21/8) நவம்பர்1945-https://books.google.com/books/about?id=A4EnDwAAQBAJ 
216.தமிழ்ப் பொழில் (21/9) டிசம்பர் 1945-https://books.google.com/books/about?id=BYEnDwAAQBAJ 
217.தமிழ்ப் பொழில் (21/10) ஜனவரி1946-https://books.google.com/books/about?id=C4EnDwAAQBAJ 
218.தமிழ்ப் பொழில் (21/11) பிப்ரவரி1946-https://books.google.com/books/about?id=E4EnDwAAQBAJ 
219.தமிழ்ப் பொழில் (21/12) மார்ச் 1946-https://books.google.com/books/about?id=FYEnDwAAQBAJ 
துணர் - 22
220.தமிழ்ப் பொழில் (22/1) ஏப்ரல்1946-https://books.google.com/books/about?id=yYEnDwAAQBAJ 
221.தமிழ்ப் பொழில் (22/2) மே 1946-https://books.google.com/books/about?id=y4EnDwAAQBAJ 
222.தமிழ்ப் பொழில் (22/3) ஜூன் 1946-https://books.google.com/books/about?id=zYEnDwAAQBAJ 
223.தமிழ்ப் பொழில் (22/4) ஜூலை 1946-https://books.google.com/books/about?id=1YEnDwAAQBAJ 
224.தமிழ்ப் பொழில் (22/5) ஆகஸ்ட்1946-https://books.google.com/books/about?id=2YEnDwAAQBAJ 
225.தமிழ்ப் பொழில் (22/6) செப்டம்பர் 1946-https://books.google.com/books/about?id=34EnDwAAQBAJ 
226.தமிழ்ப் பொழில் (22/7) அக்டோபர்1946-https://books.google.com/books/about?id=44EnDwAAQBAJ 
227.தமிழ்ப் பொழில் (22/8) நவம்பர்1946-https://books.google.com/books/about?id=54EnDwAAQBAJ 
228.தமிழ்ப் பொழில் (22/9) டிசம்பர் 1946-https://books.google.com/books/about?id=7YEnDwAAQBAJ 
229.தமிழ்ப் பொழில் (22/10) ஜனவரி1947-https://books.google.com/books/about?id=8YEnDwAAQBAJ 
230.தமிழ்ப் பொழில் (22/11&12) மார்ச் 1947-https://books.google.com/books/about?id=-YEnDwAAQBAJ 
துணர் - 23
231.தமிழ்ப் பொழில் (23/1&2) மே 1947-https://books.google.com/books/about?id=AYInDwAAQBAJ 
232.தமிழ்ப் பொழில் (23/3) ஜூன் 1947-https://books.google.com/books/about?id=QognDwAAQBAJ 
233.தமிழ்ப் பொழில் (23/4) ஜூலை 1947-https://books.google.com/books/about?id=rpInDwAAQBAJ 
234.தமிழ்ப் பொழில் (23/5&6) செப்டம்பர் 1947-https://books.google.com/books/about?id=tJInDwAAQBAJ 
235.தமிழ்ப் பொழில் (23/7) அக்டோபர்1947-https://books.google.com/books/about?id=tpInDwAAQBAJ 
236.தமிழ்ப் பொழில் (23/8) நவம்பர்1947-https://books.google.com/books/about?id=uJInDwAAQBAJ 
237.தமிழ்ப் பொழில் (23/9) டிசம்பர் 1947-https://books.google.com/books/about?id=vJInDwAAQBAJ 
238.தமிழ்ப் பொழில் (23/10) ஜனவரி1948-https://books.google.com/books/about?id=yJInDwAAQBAJ 
239.தமிழ்ப் பொழில் (23/11) பிப்ரவரி1948-https://books.google.com/books/about?id=ypInDwAAQBAJ 
240.தமிழ்ப் பொழில் (23/12) மார்ச் 1948-https://books.google.com/books/about?id=0JInDwAAQBAJ 
துணர் - 24
241.தமிழ்ப் பொழில் (24/1) ஏப்ரல்1948-https://books.google.com/books/about?id=OYQoDwAAQBAJ 
242.தமிழ்ப் பொழில் (24/2) மே 1948-https://books.google.com/books/about?id=RYQoDwAAQBAJ 
243.தமிழ்ப் பொழில் (24/3) ஜூன் 1948-https://books.google.com/books/about?id=wp0oDwAAQBAJ 
244.தமிழ்ப் பொழில் (24/4) ஜூலை 1948-https://books.google.com/books/about?id=S4QoDwAAQBAJ 
245.தமிழ்ப் பொழில் (24/5) ஆகஸ்ட்1948-https://books.google.com/books/about?id=xJ0oDwAAQBAJ 
246.தமிழ்ப் பொழில் (24/6&7) அக்டோபர்1948-https://books.google.com/books/about?id=TYQoDwAAQBAJ 
247.தமிழ்ப் பொழில் (24/8&9) டிசம்பர் 1948-https://books.google.com/books/about?id=xp0oDwAAQBAJ 
248.தமிழ்ப் பொழில் (24/10&11&12) மார்ச் 1949-https://books.google.com/books/about?id=WYQoDwAAQBAJ 
துணர் - 25
249.தமிழ்ப் பொழில் (25/1) ஏப்ரல்1949-https://books.google.com/books/about?id=4p0oDwAAQBAJ 
250.தமிழ்ப் பொழில் (25/2) மே 1949-https://books.google.com/books/about?id=W4QoDwAAQBAJ 
251.தமிழ்ப் பொழில் (25/3) ஜூன் 1949-https://books.google.com/books/about?id=Z4QoDwAAQBAJ 
252.தமிழ்ப் பொழில் (25/4) ஜூலை 1949-https://books.google.com/books/about?id=aYQoDwAAQBAJ 
253.தமிழ்ப் பொழில் (25/5) ஆகஸ்ட்1949-https://books.google.com/books/about?id=cYQoDwAAQBAJ 
254.தமிழ்ப் பொழில் (25/6) செப்டம்பர் 1949-https://books.google.com/books/about?id=dYQoDwAAQBAJ 
255.தமிழ்ப் பொழில் (25/7) அக்டோபர்1949-https://books.google.com/books/about?id=eYQoDwAAQBAJ 
256.தமிழ்ப் பொழில் (25/8) நவம்பர்1949-https://books.google.com/books/about?id=f4QoDwAAQBAJ 
257.தமிழ்ப் பொழில் (25/9) டிசம்பர் 1949-https://books.google.com/books/about?id=h4QoDwAAQBAJ 
258.தமிழ்ப் பொழில் (25/10) ஜனவரி1950-https://books.google.com/books/about?id=i4QoDwAAQBAJ 
259.தமிழ்ப் பொழில் (25/11) பிப்ரவரி1950-https://books.google.com/books/about?id=j4QoDwAAQBAJ 
260.தமிழ்ப் பொழில் (25/12) மார்ச் 1950-https://books.google.com/books/about?id=g58oDwAAQBAJ 
துணர் - 27
261.தமிழ்ப் பொழில் (27/1) ஏப்ரல்1951-https://books.google.com/books/about?id=l4QoDwAAQBAJ 
262.தமிழ்ப் பொழில் (27/2) மே 1951-https://books.google.com/books/about?id=hZ8oDwAAQBAJ 
263.தமிழ்ப் பொழில் (27/3) ஜூன் 1951-https://books.google.com/books/about?id=n4QoDwAAQBAJ 
264.தமிழ்ப் பொழில் (27/4) ஜூலை 1951-https://books.google.com/books/about?id=f58oDwAAQBAJ 
265.தமிழ்ப் பொழில் (27/5) ஆகஸ்ட்1951-https://books.google.com/books/about?id=ZJQoDwAAQBAJ 
266.தமிழ்ப் பொழில் (27/6) செப்டம்பர் 1951-https://books.google.com/books/about?id=Xp0oDwAAQBAJ 
267.தமிழ்ப் பொழில் (27/7) அக்டோபர்1951-https://books.google.com/books/about?id=Yp0oDwAAQBAJ 
268.தமிழ்ப் பொழில் (27/8) நவம்பர்1951-https://books.google.com/books/about?id=h58oDwAAQBAJ 
269.தமிழ்ப் பொழில் (27/9) டிசம்பர் 1951-https://books.google.com/books/about?id=gZ8oDwAAQBAJ 
270.தமிழ்ப் பொழில் (27/10) ஜனவரி1952-https://books.google.com/books/about?id=Zp0oDwAAQBAJ 
271.தமிழ்ப் பொழில் (27/11) பிப்ரவரி1952-https://books.google.com/books/about?id=cJ0oDwAAQBAJ 
272.தமிழ்ப் பொழில் (27/12) மார்ச் 1952-https://books.google.com/books/about?id=nJ0oDwAAQBAJ 
துணர் - 28
273.தமிழ்ப் பொழில் (28/1) ஏப்ரல்1952-https://books.google.com/books/about?id=5J0oDwAAQBAJ 
274.தமிழ்ப் பொழில் (28/2) மே 1952-https://books.google.com/books/about?id=7p0oDwAAQBAJ 
275.தமிழ்ப் பொழில் (28/3) ஜூன் 1952-https://books.google.com/books/about?id=C54oDwAAQBAJ 
276.தமிழ்ப் பொழில் (28/4) ஜூலை 1952-https://books.google.com/books/about?id=E54oDwAAQBAJ 
277.தமிழ்ப் பொழில் (28/5) ஆகஸ்ட்1952-https://books.google.com/books/about?id=MZ4oDwAAQBAJ 
278.தமிழ்ப் பொழில் (28/6) செப்டம்பர் 1952-https://books.google.com/books/about?id=NZ4oDwAAQBAJ 
279.தமிழ்ப் பொழில் (28/7) அக்டோபர்1952-https://books.google.com/books/about?id=OZ4oDwAAQBAJ 
280.தமிழ்ப் பொழில் (28/8) நவம்பர்1952-https://books.google.com/books/about?id=PZ4oDwAAQBAJ 
281.தமிழ்ப் பொழில் (28/9) டிசம்பர் 1952-https://books.google.com/books/about?id=i58oDwAAQBAJ 
282.தமிழ்ப் பொழில் (28/10) ஜனவரி1953-https://books.google.com/books/about?id=RZ4oDwAAQBAJ 
283.தமிழ்ப் பொழில் (28/11) பிப்ரவரி1953-https://books.google.com/books/about?id=kZ8oDwAAQBAJ 
284.தமிழ்ப் பொழில் (28/12) மார்ச் 1953-https://books.google.com/books/about?id=SZ4oDwAAQBAJ 
துணர் - 29
285.தமிழ்ப் பொழில் (29/1) ஏப்ரல்1953-https://books.google.com/books/about?id=TZ4oDwAAQBAJ 
286.தமிழ்ப் பொழில் (29/2) மே 1953-https://books.google.com/books/about?id=iZ8oDwAAQBAJ 
287.தமிழ்ப் பொழில் (29/3) ஜூன் 1953-https://books.google.com/books/about?id=UZ4oDwAAQBAJ 
288.தமிழ்ப் பொழில் (29/4) ஜூலை 1953-https://books.google.com/books/about?id=j58oDwAAQBAJ 
289.தமிழ்ப் பொழில் (29/5) ஆகஸ்ட்1953-https://books.google.com/books/about?id=V54oDwAAQBAJ 
290.தமிழ்ப் பொழில் (29/6) செப்டம்பர் 1953-https://books.google.com/books/about?id=jZ8oDwAAQBAJ 
291.தமிழ்ப் பொழில் (29/7) அக்டோபர்1953-https://books.google.com/books/about?id=XZ4oDwAAQBAJ 
292.தமிழ்ப் பொழில் (29/8&9) டிசம்பர் 1953-https://books.google.com/books/about?id=lZ8oDwAAQBAJ 
293.தமிழ்ப் பொழில் (29/10&11) பிப்ரவரி1954-https://books.google.com/books/about?id=k58oDwAAQBAJ 
294.தமிழ்ப் பொழில் (29/12) மார்ச் 1954-https://books.google.com/books/about?id=DqEoDwAAQBAJ 
துணர் - 30
295.தமிழ்ப் பொழில் (30/6&7&8&9&10&11&12) மார்ச் 1955-https://books.google.com/books/about?id=DLwjDwAAQBAJ 
துணர் - 31
296.தமிழ்ப் பொழில் (31/1&2&3) ஜூன் 1955-https://books.google.com/books/about?id=_3UsDwAAQBAJ 
297.தமிழ்ப் பொழில் (31/4&5&6) செப்டம்பர் 1955-https://books.google.com/books/about?id=BXYsDwAAQBAJ 
298.தமிழ்ப் பொழில் (31/7&8) நவம்பர்1955-https://books.google.com/books/about?id=D3YsDwAAQBAJ 
299.தமிழ்ப் பொழில் (31/9) டிசம்பர் 1955-https://books.google.com/books/about?id=GXYsDwAAQBAJ 
300.தமிழ்ப் பொழில் (31/10) ஜனவரி1956-https://books.google.com/books/about?id=IXYsDwAAQBAJ 
301.தமிழ்ப் பொழில் (31/11) பிப்ரவரி1956-https://books.google.com/books/about?id=J3YsDwAAQBAJ 
302.தமிழ்ப் பொழில் (31/12) மார்ச் 1956-https://books.google.com/books/about?id=K3YsDwAAQBAJ 
துணர் - 32
303.தமிழ்ப் பொழில் (32/1) ஏப்ரல்1956-https://books.google.com/books/about?id=Q3YsDwAAQBAJ 
304.தமிழ்ப் பொழில் (32/2) மே 1956-https://books.google.com/books/about?id=RXYsDwAAQBAJ 
305.தமிழ்ப் பொழில் (32/3) ஜூன் 1956-https://books.google.com/books/about?id=SXYsDwAAQBAJ 
306.தமிழ்ப் பொழில் (32/4) ஜூலை 1956-https://books.google.com/books/about?id=T3YsDwAAQBAJ 
307.தமிழ்ப் பொழில் (32/5) ஆகஸ்ட்1956-https://books.google.com/books/about?id=VXYsDwAAQBAJ 
308.தமிழ்ப் பொழில் (32/6) செப்டம்பர் 1956-https://books.google.com/books/about?id=WXYsDwAAQBAJ 
309.தமிழ்ப் பொழில் (32/7) அக்டோபர்1956-https://books.google.com/books/about?id=X3YsDwAAQBAJ 
310.தமிழ்ப் பொழில் (32/8) நவம்பர்1956-https://books.google.com/books/about?id=YXYsDwAAQBAJ 
311.தமிழ்ப் பொழில் (32/9) டிசம்பர் 1956-https://books.google.com/books/about?id=Y3YsDwAAQBAJ 
312.தமிழ்ப் பொழில் (32/10) ஜனவரி1957-https://books.google.com/books/about?id=a3YsDwAAQBAJ 
313.தமிழ்ப் பொழில் (32/11) பிப்ரவரி1957-https://books.google.com/books/about?id=g3YsDwAAQBAJ 
314.தமிழ்ப் பொழில் (32/12) மார்ச் 1957-https://books.google.com/books/about?id=hXYsDwAAQBAJ 
துணர் - 33
315.தமிழ்ப் பொழில் (33/1) ஏப்ரல்1957-https://books.google.com/books/about?id=H3gsDwAAQBAJ 
316.தமிழ்ப் பொழில் (33/2) மே 1957-https://books.google.com/books/about?id=qXosDwAAQBAJ 
317.தமிழ்ப் பொழில் (33/3) ஜூன் 1957-https://books.google.com/books/about?id=O3ssDwAAQBAJ 
318.தமிழ்ப் பொழில் (33/4) ஜூலை 1957-https://books.google.com/books/about?id=RXssDwAAQBAJ 
319.தமிழ்ப் பொழில் (33/5) ஆகஸ்ட்1957-https://books.google.com/books/about?id=Z3ssDwAAQBAJ 
320.தமிழ்ப் பொழில் (33/6) செப்டம்பர் 1957-https://books.google.com/books/about?id=n3ssDwAAQBAJ 
321.தமிழ்ப் பொழில் (33/7) அக்டோபர்1957-https://books.google.com/books/about?id=s3ssDwAAQBAJ 
322.தமிழ்ப் பொழில் (33/8) நவம்பர்1957-https://books.google.com/books/about?id=v3ssDwAAQBAJ 
323.தமிழ்ப் பொழில் (33/9) டிசம்பர் 1957-https://books.google.com/books/about?id=73ssDwAAQBAJ 
324.தமிழ்ப் பொழில் (33/10) ஜனவரி1958-https://books.google.com/books/about?id=93ssDwAAQBAJ 
325.தமிழ்ப் பொழில் (33/11) பிப்ரவரி1958-https://books.google.com/books/about?id=P3wsDwAAQBAJ 
326.தமிழ்ப் பொழில் (33/12) மார்ச் 1958-https://books.google.com/books/about?id=VXwsDwAAQBAJ 
துணர் - 34
327.தமிழ்ப் பொழில் (34/1) ஏப்ரல்1958-https://books.google.com/books/about?id=n7EsDwAAQBAJ 
328.தமிழ்ப் பொழில் (34/2) மே 1958-https://books.google.com/books/about?id=obEsDwAAQBAJ 
329.தமிழ்ப் பொழில் (34/3) ஜூன் 1958-https://books.google.com/books/about?id=o7EsDwAAQBAJ 
330.தமிழ்ப் பொழில் (34/4) ஜூலை 1958-https://books.google.com/books/about?id=pbEsDwAAQBAJ 
331.தமிழ்ப் பொழில் (34/5) ஆகஸ்ட்1958-https://books.google.com/books/about?id=p7EsDwAAQBAJ 
332.தமிழ்ப் பொழில் (34/6) செப்டம்பர் 1958-https://books.google.com/books/about?id=qbEsDwAAQBAJ 
333.தமிழ்ப் பொழில் (34/7) அக்டோபர்1958-https://books.google.com/books/about?id=q7EsDwAAQBAJ 
334.தமிழ்ப் பொழில் (34/8) நவம்பர்1958-https://books.google.com/books/about?id=r7EsDwAAQBAJ 
335.தமிழ்ப் பொழில் (34/9) டிசம்பர் 1958-https://books.google.com/books/about?id=sbEsDwAAQBAJ 
336.தமிழ்ப் பொழில் (34/10) ஜனவரி1959-https://books.google.com/books/about?id=s7EsDwAAQBAJ 
337.தமிழ்ப் பொழில் (34/11) பிப்ரவரி1959-https://books.google.com/books/about?id=tbEsDwAAQBAJ 
338.தமிழ்ப் பொழில் (34/12) மார்ச் 1959-https://books.google.com/books/about?id=8rMsDwAAQBAJ 
துணர் - 35
339.தமிழ்ப் பொழில் (35/1) ஏப்ரல்1959-https://books.google.com/books/about?id=_LMsDwAAQBAJ 
340.தமிழ்ப் பொழில் (35/2) மே 1959-https://books.google.com/books/about?id=ALQsDwAAQBAJ 
341.தமிழ்ப் பொழில் (35/3) ஜூன் 1959-https://books.google.com/books/about?id=ArQsDwAAQBAJ 
342.தமிழ்ப் பொழில் (35/4) ஜூலை 1959-https://books.google.com/books/about?id=BLQsDwAAQBAJ 
343.தமிழ்ப் பொழில் (35/5) ஆகஸ்ட்1959-https://books.google.com/books/about?id=BrQsDwAAQBAJ 
344.தமிழ்ப் பொழில் (35/6) செப்டம்பர் 1959-https://books.google.com/books/about?id=CrQsDwAAQBAJ 
345.தமிழ்ப் பொழில் (35/7) அக்டோபர்1959-https://books.google.com/books/about?id=DLQsDwAAQBAJ 
346.தமிழ்ப் பொழில் (35/8) நவம்பர்1959-https://books.google.com/books/about?id=DrQsDwAAQBAJ 
347.தமிழ்ப் பொழில் (35/9) டிசம்பர் 1959-https://books.google.com/books/about?id=ELQsDwAAQBAJ 
துணர் - 36
348.தமிழ்ப் பொழில் (36/1) ஏப்ரல்1960-https://books.google.com/books/about?id=FLQsDwAAQBAJ 
349.தமிழ்ப் பொழில் (36/2) மே 1960-https://books.google.com/books/about?id=FrQsDwAAQBAJ 
350.தமிழ்ப் பொழில் (36/3) ஜூன் 1960-https://books.google.com/books/about?id=GrQsDwAAQBAJ 
351.தமிழ்ப் பொழில் (36/4) ஜூலை 1960-https://books.google.com/books/about?id=77QsDwAAQBAJ 
352.தமிழ்ப் பொழில் (36/5) ஆகஸ்ட்1960-https://books.google.com/books/about?id=E7UsDwAAQBAJ 
353.தமிழ்ப் பொழில் (36/6) செப்டம்பர் 1960-https://books.google.com/books/about?id=GbUsDwAAQBAJ 
354.தமிழ்ப் பொழில் (36/7) அக்டோபர்1960-https://books.google.com/books/about?id=HbUsDwAAQBAJ 
355.தமிழ்ப் பொழில் (36/8) நவம்பர்1960-https://books.google.com/books/about?id=H7UsDwAAQBAJ 
356.தமிழ்ப் பொழில் (36/9) டிசம்பர் 1960-https://books.google.com/books/about?id=IbUsDwAAQBAJ 
357.தமிழ்ப் பொழில் (36/10) ஜனவரி1961-https://books.google.com/books/about?id=JbUsDwAAQBAJ 
358.தமிழ்ப் பொழில் (36/11) பிப்ரவரி1961-https://books.google.com/books/about?id=KbUsDwAAQBAJ 
359.தமிழ்ப் பொழில் (36/12) மார்ச் 1961-https://books.google.com/books/about?id=K7UsDwAAQBAJ 
துணர் - 37
360.தமிழ்ப் பொழில் (37/1) ஏப்ரல்1961-https://books.google.com/books/about?id=LbUsDwAAQBAJ 
361.தமிழ்ப் பொழில் (37/2) மே 1961-https://books.google.com/books/about?id=L7UsDwAAQBAJ 
362.தமிழ்ப் பொழில் (37/3) ஜூன் 1961-https://books.google.com/books/about?id=M7UsDwAAQBAJ 
363.தமிழ்ப் பொழில் (37/4) ஜூலை 1961-https://books.google.com/books/about?id=N7UsDwAAQBAJ 
364.தமிழ்ப் பொழில் (37/5) ஆகஸ்ட்1961-https://books.google.com/books/about?id=O7UsDwAAQBAJ 
365.தமிழ்ப் பொழில் (37/6) செப்டம்பர் 1961-https://books.google.com/books/about?id=PbUsDwAAQBAJ 
366.தமிழ்ப் பொழில் (37/7) அக்டோபர்1961-https://books.google.com/books/about?id=QbUsDwAAQBAJ 
367.தமிழ்ப் பொழில் (37/8) நவம்பர்1961-https://books.google.com/books/about?id=RbUsDwAAQBAJ 
368.தமிழ்ப் பொழில் (37/9) டிசம்பர் 1961-https://books.google.com/books/about?id=R7UsDwAAQBAJ 
369.தமிழ்ப் பொழில் (37/10) ஜனவரி1962-https://books.google.com/books/about?id=SbUsDwAAQBAJ 
370.தமிழ்ப் பொழில் (37/11) பிப்ரவரி1962-https://books.google.com/books/about?id=S7UsDwAAQBAJ 
371.தமிழ்ப் பொழில் (37/12) மார்ச் 1962-https://books.google.com/books/about?id=TbUsDwAAQBAJ 
துணர் - 38
372.தமிழ்ப் பொழில் (38/1&2) மே 1962-https://books.google.com/books/about?id=UbUsDwAAQBAJ 
373.தமிழ்ப் பொழில் (38/3&4) ஜூலை 1962-https://books.google.com/books/about?id=U7UsDwAAQBAJ 
374.தமிழ்ப் பொழில் (38/5) செப்டம்பர் 1962-https://books.google.com/books/about?id=VbUsDwAAQBAJ 
375.தமிழ்ப் பொழில் (38/6&7) நவம்பர்1962-https://books.google.com/books/about?id=V7UsDwAAQBAJ 
376.தமிழ்ப் பொழில் (38/8&9&10) ஜனவரி1963-https://books.google.com/books/about?id=W7UsDwAAQBAJ 
377.தமிழ்ப் பொழில் (38/11&12) மார்ச் 1963-https://books.google.com/books/about?id=XbUsDwAAQBAJ 
துணர் - 39
378.தமிழ்ப் பொழில் (39/1&2) மே 1963-https://books.google.com/books/about?id=07UsDwAAQBAJ 
379.தமிழ்ப் பொழில் (39/3&4) ஜூலை 1963-https://books.google.com/books/about?id=1bUsDwAAQBAJ 
380.தமிழ்ப் பொழில் (39/5) ஆகஸ்ட்1963-https://books.google.com/books/about?id=17UsDwAAQBAJ 
381.தமிழ்ப் பொழில் (39/6) செப்டம்பர் 1963-https://books.google.com/books/about?id=2bUsDwAAQBAJ 
382.தமிழ்ப் பொழில் (39/7) அக்டோபர்1963-https://books.google.com/books/about?id=27UsDwAAQBAJ 
383.தமிழ்ப் பொழில் (39/8) நவம்பர்1963-https://books.google.com/books/about?id=3bUsDwAAQBAJ 
384.தமிழ்ப் பொழில் (39/9) டிசம்பர் 1963-https://books.google.com/books/about?id=37UsDwAAQBAJ 
385.தமிழ்ப் பொழில் (39/10) ஜனவரி1964-https://books.google.com/books/about?id=5bUsDwAAQBAJ 
386.தமிழ்ப் பொழில் (39/11) பிப்ரவரி1964-https://books.google.com/books/about?id=57UsDwAAQBAJ 
387.தமிழ்ப் பொழில் (39/12) மார்ச் 1964-https://books.google.com/books/about?id=6bUsDwAAQBAJ 
துணர் - 40
388.தமிழ்ப் பொழில் (40/1) ஏப்ரல்1964-https://books.google.com/books/about?id=67UsDwAAQBAJ 
389.தமிழ்ப் பொழில் (40/2) மே 1964-https://books.google.com/books/about?id=7bUsDwAAQBAJ 
390.தமிழ்ப் பொழில் (40/3) ஜூன் 1964-https://books.google.com/books/about?id=4bYsDwAAQBAJ 
391.தமிழ்ப் பொழில் (40/4) ஜூலை 1964-https://books.google.com/books/about?id=47YsDwAAQBAJ 
392.தமிழ்ப் பொழில் (40/5) ஆகஸ்ட்1964-https://books.google.com/books/about?id=5bYsDwAAQBAJ 
393.தமிழ்ப் பொழில் (40/6) செப்டம்பர் 1964-https://books.google.com/books/about?id=57YsDwAAQBAJ 
394.தமிழ்ப் பொழில் (40/7&8) நவம்பர்1964-https://books.google.com/books/about?id=6bYsDwAAQBAJ 
395.தமிழ்ப் பொழில் (40/9) டிசம்பர் 1964-https://books.google.com/books/about?id=7bYsDwAAQBAJ 
396.தமிழ்ப் பொழில் (40/10) ஜனவரி1965-https://books.google.com/books/about?id=77YsDwAAQBAJ 
397.தமிழ்ப் பொழில் (40/11) பிப்ரவரி1965-https://books.google.com/books/about?id=8bYsDwAAQBAJ 
398.தமிழ்ப் பொழில் (40/12) மார்ச் 1965-https://books.google.com/books/about?id=87YsDwAAQBAJ 
துணர் - 41
399.தமிழ்ப் பொழில் (41/1) ஏப்ரல்1965-https://books.google.com/books/about?id=97YsDwAAQBAJ 
400.தமிழ்ப் பொழில் (41/2) மே 1965-https://books.google.com/books/about?id=-bYsDwAAQBAJ 
401.தமிழ்ப் பொழில் (41/3) ஜூன் 1965-https://books.google.com/books/about?id=-7YsDwAAQBAJ 
402.தமிழ்ப் பொழில் (41/4) ஜூலை 1965-https://books.google.com/books/about?id=_bYsDwAAQBAJ 
403.தமிழ்ப் பொழில் (41/5&6&7) அக்டோபர்1965-https://books.google.com/books/about?id=x7wsDwAAQBAJ 
404.தமிழ்ப் பொழில் (41/8&9&10) ஜனவரி1966-https://books.google.com/books/about?id=q8osDwAAQBAJ 
405.தமிழ்ப் பொழில் (41/11) பிப்ரவரி1966-https://books.google.com/books/about?id=r8osDwAAQBAJ 
406.தமிழ்ப் பொழில் (41/12) மார்ச் 1966-https://books.google.com/books/about?id=scosDwAAQBAJ 
துணர் - 42
407.தமிழ்ப் பொழில் (42/1) அக்டோபர்1968-https://books.google.com/books/about?id=v8osDwAAQBAJ 
408.தமிழ்ப் பொழில் (42/2) நவம்பர்1968-https://books.google.com/books/about?id=vcosDwAAQBAJ 
409.தமிழ்ப் பொழில் (42/3) டிசம்பர் 1968-https://books.google.com/books/about?id=ycosDwAAQBAJ 
410.தமிழ்ப் பொழில் (42/4) ஜனவரி1969-https://books.google.com/books/about?id=08osDwAAQBAJ 
411.தமிழ்ப் பொழில் (42/5) பிப்ரவரி1969-https://books.google.com/books/about?id=1cosDwAAQBAJ 
412.தமிழ்ப் பொழில் (42/6) மார்ச் 1969-https://books.google.com/books/about?id=2cosDwAAQBAJ 
துணர் - 43
413.தமிழ்ப் பொழில் (43/1) ஏப்ரல்1969-https://books.google.com/books/about?id=38osDwAAQBAJ 
414.தமிழ்ப் பொழில் (43/2) மே 1969-https://books.google.com/books/about?id=4cosDwAAQBAJ 
415.தமிழ்ப் பொழில் (43/3) ஜூன் 1969-https://books.google.com/books/about?id=48osDwAAQBAJ 
416.தமிழ்ப் பொழில் (43/4) ஜூலை 1969-https://books.google.com/books/about?id=5cosDwAAQBAJ 
417.தமிழ்ப் பொழில் (43/5) ஆகஸ்ட்1969-https://books.google.com/books/about?id=58osDwAAQBAJ 
418.தமிழ்ப் பொழில் (43/6) செப்டம்பர் 1969-https://books.google.com/books/about?id=68osDwAAQBAJ 
419.தமிழ்ப் பொழில் (43/7) அக்டோபர்1969-https://books.google.com/books/about?id=8cosDwAAQBAJ 
420.தமிழ்ப் பொழில் (43/8) நவம்பர்1969-https://books.google.com/books/about?id=88osDwAAQBAJ 
421.தமிழ்ப் பொழில் (43/9) டிசம்பர் 1969-https://books.google.com/books/about?id=9cosDwAAQBAJ 
422.தமிழ்ப் பொழில் (43/10) ஜனவரி1970-https://books.google.com/books/about?id=98osDwAAQBAJ 
423.தமிழ்ப் பொழில் (43/11) பிப்ரவரி1970-https://books.google.com/books/about?id=-cosDwAAQBAJ 
424.தமிழ்ப் பொழில் (43/12) மார்ச் 1970-https://books.google.com/books/about?id=-8osDwAAQBAJ 
துணர் - 44
425.தமிழ்ப் பொழில் (44/1) ஏப்ரல்1970-https://books.google.com/books/about?id=l9ssDwAAQBAJ 
426.தமிழ்ப் பொழில் (44/2) மே 1970-https://books.google.com/books/about?id=ndssDwAAQBAJ 
427.தமிழ்ப் பொழில் (44/3) ஜூன் 1970-https://books.google.com/books/about?id=n9ssDwAAQBAJ 
428.தமிழ்ப் பொழில் (44/4) ஜூலை 1970-https://books.google.com/books/about?id=odssDwAAQBAJ 
429.தமிழ்ப் பொழில் (44/5) ஆகஸ்ட்1970-https://books.google.com/books/about?id=o9ssDwAAQBAJ 
430.தமிழ்ப் பொழில் (44/6) செப்டம்பர் 1970-https://books.google.com/books/about?id=pdssDwAAQBAJ 
431.தமிழ்ப் பொழில் (44/7) அக்டோபர்1970-https://books.google.com/books/about?id=rdssDwAAQBAJ 
432.தமிழ்ப் பொழில் (44/8) நவம்பர்1970-https://books.google.com/books/about?id=r9ssDwAAQBAJ 
433.தமிழ்ப் பொழில் (44/9) டிசம்பர் 1970-https://books.google.com/books/about?id=s9ssDwAAQBAJ 
434.தமிழ்ப் பொழில் (44/10) ஜனவரி1971-https://books.google.com/books/about?id=tdssDwAAQBAJ 
435.தமிழ்ப் பொழில் (44/11&12) மார்ச் 1971-https://books.google.com/books/about?id=u9ssDwAAQBAJ 
துணர் - 45
436.தமிழ்ப் பொழில் (45/1) ஏப்ரல்1971-https://books.google.com/books/about?id=vdssDwAAQBAJ 
437.தமிழ்ப் பொழில் (45/2) மே 1971-https://books.google.com/books/about?id=v9ssDwAAQBAJ 
438.தமிழ்ப் பொழில் (45/3) ஜூன் 1971-https://books.google.com/books/about?id=w9ssDwAAQBAJ 
439.தமிழ்ப் பொழில் (45/4) ஜூலை 1971-https://books.google.com/books/about?id=x9ssDwAAQBAJ 
440.தமிழ்ப் பொழில் (45/5) ஆகஸ்ட்1971-https://books.google.com/books/about?id=ydssDwAAQBAJ 
துணர் - 46
450.தமிழ்ப் பொழில் (46/3) ஜூன் 1972-https://books.google.com/books/about?id=4dssDwAAQBAJ 
451.தமிழ்ப் பொழில் (46/4) ஜூலை 1972-https://books.google.com/books/about?id=49ssDwAAQBAJ 
452.தமிழ்ப் பொழில் (46/5) ஆகஸ்ட்1972-https://books.google.com/books/about?id=5dssDwAAQBAJ 
453.தமிழ்ப் பொழில் (46/6) செப்டம்பர் 1972-https://books.google.com/books/about?id=GOAsDwAAQBAJ 
454.தமிழ்ப் பொழில் (46/7) அக்டோபர்1972-https://books.google.com/books/about?id=HOAsDwAAQBAJ 
455.தமிழ்ப் பொழில் (46/8) நவம்பர்1972-https://books.google.com/books/about?id=HuAsDwAAQBAJ 
456.தமிழ்ப் பொழில் (46/9) டிசம்பர் 1972-https://books.google.com/books/about?id=YOAsDwAAQBAJ 
457.தமிழ்ப் பொழில் (46/10) ஜனவரி1973-https://books.google.com/books/about?id=YuAsDwAAQBAJ 
458.தமிழ்ப் பொழில் (46/11) பிப்ரவரி1973-https://books.google.com/books/about?id=ZOAsDwAAQBAJ 
துணர் - 47
459.தமிழ்ப் பொழில் (47/1) ஏப்ரல்1973-https://books.google.com/books/about?id=aOAsDwAAQBAJ 
460.தமிழ்ப் பொழில் (47/2) மே 1973-https://books.google.com/books/about?id=auAsDwAAQBAJ 
461.தமிழ்ப் பொழில் (47/3) ஜூன் 1973-https://books.google.com/books/about?id=bOAsDwAAQBAJ 
462.தமிழ்ப் பொழில் (47/4) ஜூலை 1973-https://books.google.com/books/about?id=buAsDwAAQBAJ 
463.தமிழ்ப் பொழில் (47/5) ஆகஸ்ட்1973-https://books.google.com/books/about?id=cOAsDwAAQBAJ 
464.தமிழ்ப் பொழில் (47/6) செப்டம்பர் 1973-https://books.google.com/books/about?id=cuAsDwAAQBAJ 
465.தமிழ்ப் பொழில் (47/7) அக்டோபர்1973-https://books.google.com/books/about?id=dOAsDwAAQBAJ 
466.தமிழ்ப் பொழில் (47/8) நவம்பர்1973-https://books.google.com/books/about?id=duAsDwAAQBAJ 
467.தமிழ்ப் பொழில் (47/9) டிசம்பர் 1973-https://books.google.com/books/about?id=eOAsDwAAQBAJ 
468.தமிழ்ப் பொழில் (47/10) ஜனவரி1974-https://books.google.com/books/about?id=euAsDwAAQBAJ 
469.தமிழ்ப் பொழில் (47/11) பிப்ரவரி1974-https://books.google.com/books/about?id=fOAsDwAAQBAJ 
470.தமிழ்ப் பொழில் (47/12) மார்ச் 1974-https://books.google.com/books/about?id=fuAsDwAAQBAJ 
துணர் - 48
471.தமிழ்ப் பொழில் (48/1) ஏப்ரல்1974-https://books.google.com/books/about?id=qMYtDwAAQBAJ 
472.தமிழ்ப் பொழில் (48/2) மே 1974-https://books.google.com/books/about?id=rMYtDwAAQBAJ 
473.தமிழ்ப் பொழில் (48/3) ஜூன் 1974-https://books.google.com/books/about?id=rsYtDwAAQBAJ 
474.தமிழ்ப் பொழில் (48/4) ஜூலை 1974-https://books.google.com/books/about?id=sMYtDwAAQBAJ 
475.தமிழ்ப் பொழில் (48/5) ஆகஸ்ட்1974-https://books.google.com/books/about?id=tsYtDwAAQBAJ 
476.தமிழ்ப் பொழில் (48/6) செப்டம்பர் 1974-https://books.google.com/books/about?id=usYtDwAAQBAJ 
477.தமிழ்ப் பொழில் (48/7) அக்டோபர்1974-https://books.google.com/books/about?id=wMYtDwAAQBAJ 
478.தமிழ்ப் பொழில் (48/8) நவம்பர்1974-https://books.google.com/books/about?id=0MYtDwAAQBAJ 
479.தமிழ்ப் பொழில் (48/9) டிசம்பர் 1974-https://books.google.com/books/about?id=6sYtDwAAQBAJ 
480.தமிழ்ப் பொழில் (48/10) ஜனவரி1975-https://books.google.com/books/about?id=AMctDwAAQBAJ 
481.தமிழ்ப் பொழில் (48/11) பிப்ரவரி1975-https://books.google.com/books/about?id=BMctDwAAQBAJ 
482.தமிழ்ப் பொழில் (48/12) மார்ச் 1975-https://books.google.com/books/about?id=BsctDwAAQBAJ 
துணர் - 49
483.தமிழ்ப் பொழில் (49/1) ஏப்ரல்1975-https://books.google.com/books/about?id=EMctDwAAQBAJ 
484.தமிழ்ப் பொழில் (49/2) மே 1975-https://books.google.com/books/about?id=EsctDwAAQBAJ 
485.தமிழ்ப் பொழில் (49/3) ஜூன் 1975-https://books.google.com/books/about?id=FMctDwAAQBAJ 
486.தமிழ்ப் பொழில் (49/4) ஜூலை 1975-https://books.google.com/books/about?id=FsctDwAAQBAJ 
487.தமிழ்ப் பொழில் (49/5) ஆகஸ்ட்1975-https://books.google.com/books/about?id=GsctDwAAQBAJ 
488.தமிழ்ப் பொழில் (49/6) செப்டம்பர் 1975-https://books.google.com/books/about?id=HMctDwAAQBAJ 
489.தமிழ்ப் பொழில் (49/7) அக்டோபர்1975-https://books.google.com/books/about?id=IsctDwAAQBAJ 
491.தமிழ்ப் பொழில் (49/9) டிசம்பர் 1975-https://books.google.com/books/about?id=JsctDwAAQBAJ 
492.தமிழ்ப் பொழில் (49/10) ஜனவரி1976-https://books.google.com/books/about?id=KMctDwAAQBAJ 
493.தமிழ்ப் பொழில் (49/11) பிப்ரவரி1976-https://books.google.com/books/about?id=LsctDwAAQBAJ 
494.தமிழ்ப் பொழில் (49/12) மார்ச் 1976-https://books.google.com/books/about?id=MMctDwAAQBAJ 
துணர் - 50
495.தமிழ்ப் பொழில் (50/1) ஏப்ரல்1976-https://books.google.com/books/about?id=NMctDwAAQBAJ 
496.தமிழ்ப் பொழில் (50/2) மே 1976-https://books.google.com/books/about?id=OMctDwAAQBAJ 
497.தமிழ்ப் பொழில் (50/3) ஜூன் 1976-https://books.google.com/books/about?id=fsctDwAAQBAJ 
498.தமிழ்ப் பொழில் (50/4) ஜூலை 1976-https://books.google.com/books/about?id=gsctDwAAQBAJ 
499.தமிழ்ப் பொழில் (50/5) ஆகஸ்ட்1976-https://books.google.com/books/about?id=iMctDwAAQBAJ 
500.தமிழ்ப் பொழில் (50/6) செப்டம்பர் 1976-https://books.google.com/books/about?id=kMctDwAAQBAJ 
500.தமிழ்ப் பொழில் (49/8) நவம்பர்1975-https://books.google.com/books/about?id=JMctDwAAQBAJ 
501.தமிழ்ப் பொழில் (50/7) அக்டோபர்1976-https://books.google.com/books/about?id=ksctDwAAQBAJ 
502.தமிழ்ப் பொழில் (50/8&9) டிசம்பர் 1976-https://books.google.com/books/about?id=lsctDwAAQBAJ 
503.தமிழ்ப் பொழில் (50/10&11) பிப்ரவரி1977-https://books.google.com/books/about?id=mMctDwAAQBAJ 
504.தமிழ்ப் பொழில் (50/12) மார்ச் 1977-https://books.google.com/books/about?id=oMctDwAAQBAJ 
துணர் - 51
505.தமிழ்ப் பொழில் (51/1&2) ஜூன் 1977-https://books.google.com/books/about?id=1MgtDwAAQBAJ 
506.தமிழ்ப் பொழில் (51/3&4) செப்டம்பர் 1977-https://books.google.com/books/about?id=3MgtDwAAQBAJ 
507.தமிழ்ப் பொழில் (51/5&6) நவம்பர்1977-https://books.google.com/books/about?id=3sgtDwAAQBAJ 
508.தமிழ்ப் பொழில் (51/7&8&9) பிப்ரவரி1978-https://books.google.com/books/about?id=4MgtDwAAQBAJ 
509.தமிழ்ப் பொழில் (51/10&11) ஏப்ரல்1978-https://books.google.com/books/about?id=4sgtDwAAQBAJ 
510.தமிழ்ப் பொழில் (51/12) மே 1978-https://books.google.com/books/about?id=5MgtDwAAQBAJ 
துணர் - 52
511.தமிழ்ப் பொழில் (52/1&2&3) ஆகஸ்ட்1978-https://books.google.com/books/about?id=AMktDwAAQBAJ 
512.தமிழ்ப் பொழில் (52/4&5) அக்டோபர்1978-https://books.google.com/books/about?id=AsktDwAAQBAJ 
513.தமிழ்ப் பொழில் (52/6&7) டிசம்பர் 1978-https://books.google.com/books/about?id=BsktDwAAQBAJ 
514.தமிழ்ப் பொழில் (52/8&9) பிப்ரவரி1979-https://books.google.com/books/about?id=68otDwAAQBAJ 
515.தமிழ்ப் பொழில் (52/10&11&12) மார்ச் 1979-https://books.google.com/books/about?id=jc8tDwAAQBAJ 
சிறப்பு இணைப்புகள் 
516.நெல்லை வருக்கக் கோவைடிசம்பர் 1936-https://books.google.com/books/about?id=QuXaDgAAQBAJ 
517.சித்தரந்தாதி - மூலமும் உரையும் ஜனவரி1936-https://books.google.com/books/about?id=HPHaDgAAQBAJ 
✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤  ✤✤✤ ✤✤✤No comments:

Post a Comment